Stanovy

PREAMBULA

 

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (ďalej SAUS) sa zakladá v súlade s ustanoveniami zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

SAUS je záujmovou, profesijnou, neziskovou, nezávislou organizáciou, ktorá sa hlási k princípom Všeobecnej deklarácie ľudských práv, k Európskej konvencii o ľudských právach a k odporúčaniu Organizácie Spojených národov UNESCO týkajúcich sa humanizácie a demokratizácie vyučovania.

SAUS má ambíciu zjednotiť učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií na území SR i v zahraničí a reprezentovať ich vo vzťahu k vládnym i nevládnym organizáciám a inštitúciám.

Názov a sídlo

Názov je Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (SAUS). Sídlo: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Panská 26, 811 01 Bratislava.

Ciele

1. Podporovať postavenie slovenského jazyka a literatúry ako základného vyučovacieho  predmetu vo všetkých pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

2. Reprezentovať učiteľov slovenského jazyka a literatúry a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.

3. Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov slovenského jazyka a literatúry.

4. Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na Slovensku a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.

5. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.

6. Podporovať prezentovanie činnosti členov SAUS na verejnosti v SR a v zahraničí.

7. Podávať návrhy a pripomienky orgánom štátnej a verejnej správy pri tvorbe legislatívy a pedagogických dokumentov.

Členstvo

1. SAUS je otvorená pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl v SR a v iných krajinách. Členmi SAUS sa môžu stať učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia na dôchodku, študenti vysokých škôl a priaznivci, ktorí súhlasia s jej cieľmi a stanovami, podajú prihlášku a zaplatia raz ročne členský príspevok.

2. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov SAUS. Člen má právo byť informovaný o všetkých akciách poriadaných SAUS, zúčastňovať sa na nich a podieľať sa na ich príprave.

3. Člen má právo zúčastňovať sa na rozhodovaní SAUS, podieľať sa na tvorbe stanov   a prispievať k tvorbe programu.

Ukončenie členstva

Oznámenie o ukončení členstva musí byť podané písomne predsedovi SAUS a Rada SAUS to zoberie na vedomie. Rada SAUS môže zrušiť členstvo v prípade, ak člen bude vystupovať proti záujmom asociácie alebo v rozpore s princípmi uvedenými v preambule.

Zdroje príjmov

1. Rozpočet SAUS pozostáva z príjmov a výdavkov. Príjmy a výdavky tvoria finančné prostriedky v eurách a iných menách, ktoré sú uložené na devízovom a na bežnom účte v peňažnom ústave v SR.

2. Príjmy SAUS sa tvoria:

Orgány SAUS

1.Valné zhromaždenie.

2.Rada SAUS.

3.Kontrolný výbor SAUS.

Volené orgány sú zodpovedné za svoju činnosť členom SAUS. Uznesenia orgánov SAUS sú záväzné pre členov a orgány nimi volené. Riadiace orgány sú schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Valné zhromaždenie je schopné uznášania v každom prípade, keď boli pozvaní všetci členovia SAUS.
      Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SAUS, koná sa minimálne raz za dva roky. Valné zhromaždenie zvoláva predseda na návrh rady alebo na návrh 20 % členov SAUS. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov rady a kontrolného výboru, prerokúva a schvaľuje program činnosti SAUS. Stanovuje výšku členského príspevku, mení a dopĺňa Stanovy SAUS, schvaľuje zásady financovania činnosti a rozhoduje o zániku SAUS.

Rada

1. Radu SAUS tvorí najviac 7 členov, je volená a odvolávaná valným zhromaždením. Rada SAUS volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a tajomníka. O spôsobe hlasovania rozhodne Rada SAUS.

2. Predseda je štatutárnym orgánom SAUS. Členovia Rady SAUS a jej predseda, podpredseda a tajomník sú volení na funkčné obdobie v trvaní piatich rokov.

3. Predsedu zastupuje podpredseda, tajomník zodpovedá za ekonomickú agendu asociácie. Na platné uznesenie Rady SAUS je potrebný súhlas minimálne 4 členov Rady SAUS.

Kontrolný výbor

1. Kontrolný výbor SAUS tvoria traja členovia, je volený valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Kontrolný výbor volí zo svojho stredu predsedu. O spôsobe hlasovania rozhodne kontrolný výbor. Predseda kontrolného výboru má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady s hlasom poradným.

2. Kontrolný výbor kontroluje všetku činnosť SAUS, vrátane hospodárenia, a predkladá  správu o výsledkoch svojej činnosti valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie.

Zánik asociácie

1. SAUS zaniká uznesením valného zhromaždenia na návrh rady. Valné zhromaždenie rozhoduje zároveň o likvidácii majetku.

2. Likvidáciu majetku vykonáva (päťčlenná) likvidačná komisia (, ktorú Rada SAUS na tento účel zvolí) zložená z členov Rady a Kontrolného výboru SAUS .

 

Bratislava 6. október 2017