Aktivity a informácie

9. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

- Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - výzva

15.3 2018 - Esej Jána Johanidesa

8. ročník súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa

Literárne informačné centrum v spolupráci s partnermi dnes vyhlásilo 8. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa.

Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory v podobe autorských esejí. Súťaž má ambíciu vytvárať stredoškolákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť kriticky myslieť a argumentovať.

Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl z celého Slovenska. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave.

 

Téma súťaže je každoročne určená tromi myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

  1. Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami.

(Pomôcka: Symbolickou predstavou našich prapredkov bola tkanina, ktorú tvoria nite ľudských životov, osudovo popreplietaných tak, že sa z nich nedá vymaniť vlastnou vôľou.)

 

  1. Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ.

(Pomôcka: Nový terorizmus je sieť. Hovorí sa o „sieťovej vojne“ (z anglického netwar), kde dochádza ku konfliktom na rôznych spoločenských stupňoch bez tradičných zbraní.)

 

  1. Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov.

(Pomôcka: Moderné technológie okypťujú city o reálne žité udalosti a presúvajú sa do virtuálnej roviny. Spôsobuje to odumieranie ľudskosti.)

Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Súťažné práce treba zaslať do 15. marca 2018 v elektronickej podobe na adresu: jencova@litcentrum.sk

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, názov školy, vrátane adresy.

 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovila.

Výsledky súťaže budú vyhlásené 24. apríla (streda) 2018 v Dome kultúry v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue. Ocenených bude ďalších 10 esejí.

Partnermi Literárneho informačného centra v Bratislave pri organizácii súťaže Esej Jána Johanidesa sú mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

- plagát

5.10 2017 - Relácia

„V pondelok 2. 10. 2017 o 18. 30 odvysielal Slovenský rozhlas na stanici Rádio Devín v premiére prvú časť relácie z cyklu Parnas venovanú eposu Jána Hollého Svatopluk. V relácii vystúpili doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.“

Link na reláciu:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1346/761339

23. 5. 2017 - Pripomienky k materiálu Učiace sa Slovensko

- stiahnuť

30. 6. 2016 - NOVÉ ÚSTREDNÉ PREDMETOVÉ KOMISIE PRI ŠPÚ


22. 6. 2016 - ŽIADOSŤ O ZVEREJNENIE MIEN ČLENOV ÚPK - nové


29. 6. 2016 - PODPORA DOKUMENTU KAM KRÁČALI ŠKOLSKÉ KNIŽNICE - nové 


10. 6. 2016 - PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE 


25. 5. 2016 - PONUKA SPOLUPRÁCE NOVÉMU VEDENIU ŠPÚ 


11. 5. 2016 - STRETNUTIE ŠKOLSKÝCH ORGANIZÁCIÍ - nové 


21. 4. 2016 - HROMADNÁ PRIPOMIENKA Z KONFERENCIE 2015 PRE MŠVVŠ SR


21. 4. 2016 - PRIPOMIENKY K TESTOVANIU 9 2016  


4. 4. 2016 - PRIPOMIENKY K EČ A PFIČ 2016 


6. 3. 2016 - VÝZVA K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 


16. 11. 2016 - PEDAGÓGOVIA V ZÁKULISÍ DIVADLA


2. 9. 2015 - PODPORA ODMIETAVEJ REAKCIE SKU NA INOVOVANÉ ŠVP


3. 5. 2015 - UPOZORNENIE NA NEDODRŽIAVANIE ISCED V PRIJÍMAČKÁCH


27. 4. 2015 - PRIPOMIENKA K TESTOVANIU 9 2015 


13. 4. 2015 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE 2015


2. 4. 2015 - VYHLÁSENIE K ORGANIZÁCII OLYMPIÁDY ZO SJL


11. 11. 2014 - INFORMÁCIA O DISKUSII O POVINNOM ČÍTANÍ


8. 11. 2014 - PRIPOMIENKOVANIE NOVÉHO ŠVP


27. 10. 2014 - SPOLOČNÁ VÝZVA NA VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE ISCED 3

21. 8. 2014 - PODNET NA AKTUALIZÁCIU KODIFIKÁCIE SLOVENSKÉHO JAZYKA

3. 4. 2014 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2014 


27. 2. 2014 - ROKOVANIE S MINISTROM ŠKOLSTVA


6. 2. 2014 - STRETNUTIE S RIADITEĽKOU LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA


8. 1. 2014 - TESTOVANIE 5 AKO KRITÉRIUM PRIJATIA NA OG


21. 6. 2013 - PRACOVNÉ STRETNUTIE SAUS, ŠPÚ, NÚCEM A ÚPK SJL


25. 3. 2013 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2013 

14. 3. 2013 - PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MŠ SR K VYHLÁŠKE 318/2008


15. 2. 2013 - ÚSTREDNÁ PREDMETOVÁ KOMISIA PRI ŠPÚ

Slovenský jazyk a literatúra:

Slovenský jazyk a slovenská literatúra:


11. 9. 2012 - USTANOVUJÚCI SNEM ZDRUŽENIA UČITEĽOV CHÉMIE


2. 6. 2012 - USTANOVUJÚCI SNEM NOVÝCH ŠKOLSKÝCH ODBOROV


19. 5. 2012 - PRIPOMIENKA K ZMENÁM V ŠVP


26. 3. 2012 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2012 


10. 3. 2012 - INICIATÍVA ZA ZRIADENIE DISKUSNÉHO FÓRA NÚCEM-u


28. 11. 2011 - PRIPOMIENKA K VÁŽENÉMU PRIEMERU PRI HODNOTENÍ ÚČ MS


18. 11. 2011 - VYHLÁSENIE JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA


8. 10. 2011 - O REVÍZII ŠVP A O MATURITE


15. 10. 2011 - PRIPOMIENKY K PÍSOMNÝM ČASTIAM MATURITNEJ SKÚŠKY


22. 9. 2011 - NÁVRH NA ZMENU PREDSEDU KOMISIE OLYMPIÁDY ZO SJL


23. 9. 2011 - PODPORA ŠTRAJKU UČITEĽOV


6. 4. 2011 - STRETNUTIE S NÁMESTNÍKOM RIADITEĽKY ŠPÚ