Rada SAUS

Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. PREDSEDA RADY SAUS 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. PODPREDSEDA RADY SAUS 

martin tablo

Vyštudoval predmety SJL – OBN – ETV – NBV – INF pre ročníky 5 – 13. Doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 2004 – 2009 v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej alebo odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania na 1. stupni ZŠ. V roku 2015 ukončil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF KU v Ružomberku.

Od roku 2002 pôsobí vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Škola sa pod jeho vedením zapája do mnohých národných i medzinárodných projektov.

Je členom poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR – Kurikulárnej rady pre oblasť kľúčových otázok výchovy a vzdelávania v SR. Je členom aj poradného orgánu generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR - Celoslovenskej sekcie vzdelávania základných škôl, tiež členom Ústrednej predmetovej komisie SJL pri ŠPÚ v Bratislave a členom Ústrednej predmetovej komisie OBN pri ŠPÚ v Bratislave, vykonáva funkciu predsedu atestačnej komisie na FF UKF v Nitre. Je externe zamestnaný aj na FF UKF v Nitre, kde prednáša didaktiku vyučovania slovenského jazyka a rétoriku.

Je predsedom OZ Šintava.EDU a predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy.

Od roku 2017 je podpredsedom Slovenskej asociácii učiteľov slovenčiny.

V Matici slovenskej je predsedom Miestnej organizácie Matice slovenskej v Šintave, členom Krajskej rady MS v Trnavskom kraji a tiež členom Rady Výboru Matice slovenskej pre jazykové a školské otázky, členom Pedagogického odboru Matice slovenskej.

Pôsobil ako lektor v akreditovaných programoch MPC v Bratislave, publikuje odborné články hlavne v problematike legislatívy v školách, didaktiky predmetov, je garantom štyroch akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania (Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese, Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách, Využívanie IKT).

Pracoval ako člen pracovnej skupiny národných projektov Podpora polytechnickej výchovy na základných školách a Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií pre analýzu školských vzdelávacích programov a študijných programov VŠ pri ŠIOV v Bratislave, ďalej Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania NÚCEM, a ako posudzovateľ v projekte Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) FF UKF v Nitre. Bol zamestnaný ako expert v ŠIOVe v oblasti národnej sústavy kvalifikácií.

Založil celoštátnu literárnu a výtvarnú súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, registrovanú MŠVVaŠ SR, ktorej vyhlasovateľom je Matica slovenská a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, a je členom na posudzovanie prác.

Pomáha ostatným riaditeľom škôl, odbornej verejnosti je známy ako človek presadzujúci myšlienky Spoločnej školy.

Web školy: https://www.zssintava.edu.sk

Portál, kde odpovedá na otázky: https://www.direktor.sk

Mgr. Renáta Ondrejková TAJOMNÍČKA RADY SAUS 

V rokoch 1985 – 1990 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – dejepis). Od r. 1990 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (študijný pobyt, odborná pracovníčka). Spoluautorka  Historického slovníka slovenského jazyka, monografie Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. V rokoch 2002 – 2008 pôsobila ako učiteľka na základných a stredných školách (Dunajská Streda, Bratislava).

R. 2009 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu na 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka, 2010 Cena Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe za to isté dielo (členka autorského kolektívu). Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka a onomastiky.

Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti, tajomníčkou Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (od r. 2011), členka redakčnej rady časopisu Slovenčinár (od r. 2014).

Projekty:

1990 – 2007: Historický slovník slovenského jazyka V. – VII.

2007 – 2010: Apelatívna a propriálna lexika. (grant 2/0089/08)                                                   

2011 – súčasnosť: Výskum lexiky slovenských terénnych názvov. (VEGA č. 2/002/14)

2013 – súčasnosť: Výskum slovenčiny v menšinovom prostredí. Spolupráca s Výskumným ústavom Slovákov  v Békešskej Čabe v Maďarsku.

Spoluautorka:

 Historického slovníka slovenského jazyka. 5. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava, Veda 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7.

Historický slovník slovenského jazyka. 6. Red. M. Majtán. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (6. zv.), ISBN 80-224-0378-4 (súbor).

 Historický slovník slovenského jazyka. 7. zv. Ved. red. M. Majtán. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8.

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda 2011. 204 s. ISBN -80-224-1217-9 (spoluautorky M. Kopecká, T. Laliková, J. Skladaná, I. Valentová). 

Členovia Rady SAUS

PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Mgr. Eva Péteryová

PaedDr. Adriana Vaculová